Skup samochodów używanych

lub

REGULAMIN Programu " Myjnia"

§ 1. Organizator Programu

 1. Program „Myjnia”, zwany dalej "Programem" organizowany jest przez AnyCars sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666754, posiadającej NIP: 5213775354, zwaną dalej „Organizatorem”.

 2. Organizator oświadcza, że Program nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 2. Uczestnictwo w Programie

 1. Program przeznaczony jest dla wszystkich klientów Organizatora posiadających nadany im przez Organizatora numer identyfikacyjny, którzy w dalszej części Regulaminu zwani są „Uczestnikami Programu”.

 2. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

 3. Udział w Programie jest dobrowolny.

 4. Program nie łączy się z innymi programami lub promocjami organizowanymi przez AnyCars sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

§ 3. Czas trwania Programu

 1. Program trwa od dnia 1 marca 2008 roku do odwołania przez Organizatora.
 2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jego trwania.

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy podczas jego trwania polecić Organizatorowi podmiot trzeci,( dalej: "Nowy Klient") który:

 1. zaoferuje Organizatorowi do sprzedaży pojazd mechaniczny, tj. samochód osobowy i/lub ciężarowy;

 2. ustali z Organizatorem datę oględzin pojazdu;

 3. poprawnie wypełni formularz rejestracyjny w celu wyznaczenia daty oględzin pojazdu dostępny na stronie Organizatora lub w jego siedzibie;

 4. wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora - osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Organizatora ;

 5. poda Organizatorowi - pisemnie, e-mailowo lub ustnie w trakcie oględzin - identyfikator Uczestnika Programu, który polecił mu usługi Organizatora.

 1. Każdy Uczestnik Programu może udostępnić swój identyfikator nieograniczonej liczbie "Nowych Klientów".

 

§ 5. Zasady nagradzania

 1. Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu polecił Organizatorowi Nowego Klienta, a Nowy Klient spełnił warunki określone w § 4.ust.1, jest uprawniony do nagrody w postaci kuponu na usługę myjni Robo Wash Car – program mycia nr 3.

 2. Kupon zostanie doręczony Uczestnikowi Programu pocztą na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres – w ciągu 30 dni od daty spełnienia warunków upoważaniających do otrzymania nagrody.

 3. Kupon jest ważny bezterminowo.

 4. Liczba kuponów do wydania w Programie w formie nagród jest nieograniczona.

 5. Z tytułu polecenia jednego Nowego Klienta należna jest tylko jedna nagroda.

 6. Uczestnik Programu z tytułu uczestnictwa w nim może polecić nieograniczona liczbę Nowych Klientów i otrzymać odpowiednią do liczby Nowych Klientów liczbę nagród, zgodnie z zasada z ust.5.

 7. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody w gotówce, jak i jej zamiany na inne towary lub usługi.

 

§ 6. Dane osobowe

 1. Uczestnik przystępując do Programu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zgadza się, aby Organizator przetwarzał jego dane osobowe dla celu przystąpienia do Programu, wykonania praw i obowiązków związanych z Programem, a także w celu archiwizacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Programu i Nowego Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla przystąpienia do Programu, wykonania praw i obowiązków związanych z Programem, a także w celu archiwizacyjnym.

 3. Osoba której dotyczą podane dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu i Nowego Klienta jest AnyCars sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666754, posiadającej NIP: 5213775354.

 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zgodnie z treścią ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Programu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: 05-090 Raszyn, ul. Krakowska 97 z dopiskiem: Program Myjnia.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu, dostępna jest przez cały okres obowiązywania Programu na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.