Skup samochodów używanych

lub

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ANYCARS.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.anycars.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez "AnyCars" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000666754 posiadająca REGON: 366968502, NIP: 5213775354, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych, zwana dalej ,,Usługodawcą”.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

  1. e-mailowo, pod adresem: pomoc@anycars.pl oraz

  2. telefonicznie, pod numerem: 22 12 34 300.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.anycars.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać również dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.anycars.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności skorzystać z Usługi wstępnej wyceny pojazdu, umówić termin wyceny pojazdu, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Wstępna wycena – świadczona drogą elektroniczną, wstępna oraz poglądowa kalkulacja obejmująca poglądową oraz przykładową symulację wyceny pojazdu o parametrach podanych przez Użytkownika w Formularzu wstępnej wyceny. Wstępna wycena pojazdu nie jest ofertą, zaproszeniem do składania ofert, nie ma też charakteru innej informacji handlowej czy marketingowej;

Formularz wstępnej wyceny – elektroniczny formularz dostępny na Stronie Serwisu, który Użytkownik wypełnia w celu uzyskania Wstępnej Wyceny;

Wycena -  usługa nie świadczona drogą elektroniczną, w ramach której Użytkownik przyjeżdżający do punktu wskazanego przez Usługodawcę uczestniczy w sprawdzeniu, oględzinach czy innych czynnościach dotyczących pojazdu, który zamierza sprzedać. W ramach Wyceny Użytkownik może otrzymać informacje o szacowanej cenie sprzedaży pojazdu;

Ogłoszenie – czasowa publikacja dostępna w Serwisie, zawierająca treści zgodne z jego charakterem oraz Serwisem, dodawana wyłącznie przez Usługodawcę. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwości skorzystania z Formularza wstępnej wyceny, przeglądania informacji i treści prezentowanych w Serwisie, oraz korzystania z innych jego Usług, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi.

 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:

 • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym Ogłoszeń znajdujących się w sekcji Tablica Ogłoszeń (dalej jako: ,,Tablica Ogłoszeń”)
 • udostępnienie interaktywnego formularza kontaktu z podmiotem prezentującym Ogłoszenie w Tablicy Ogłoszeń – formularz ,,Kontakt ze sprzedawcą”),
 • udostępnienie interaktywnego formularza Wstępnej wyceny,
 • udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikowi zgłoszenie chęci umówienia spotkania w celu Wyceny.
 1. Usługi o których mowa w ppkt. 2 powyżej są bezpłatne.

 2. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu treści o charakterze informacyjnym, w tym Ogłoszenia w ramach Tablicy Ogłoszeń oraz inne treści związane z tematyką i charakterem Serwisu.

 3. Umowa o świadczenie Usługi, polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 4. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego dodawania czy komentowania treści Ogłoszeń, może jednak je przeglądać oraz w przypadku zainteresowania treścią Ogłoszenia, skorzystać z przycisku ,,Kontakt ze sprzedawcą”. Wybranie przycisku, o którym nowa  w zdaniu poprzednim powoduje otwarcie interaktywnego okna formularza kontaktowego. Użytkownik może za pośrednictwem tej funkcjonalności pozostawić swoje dane do kontaktu, w tym w szczególności numer telefonu wraz ze zgodą na skontaktowanie się z nim telefonicznie lub za pośrednictwem adresu e-mail w celu przedstawienia informacji, w tym informacji handlowej dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia.

 5. Dalszy kontakt pomiędzy Użytkownikiem, którym skorzystał z formularza o którym mowa w ppkt. 6 powyżej oraz Usługodawcą, w tym w szczególności dotycząca jakichkolwiek czynności związanych z przedmiotem Ogłoszenia odbywa się poza Serwisem i nie jest jego częścią.

 6. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zgłoszenia za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu chęci uzyskania nieodpłatnej Wstępnej Wyceny oraz umówienia się na Wycenę. W tym celu Użytkownik wypełnia odpowiednie formularze dostępne w Serwisie, uzupełniając pola oznaczone jako obowiązkowe.

 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza Kontakt ze sprzedawcą, formularza Wstępnej Wyceny oraz formularza umówienia się na Wycenę (zgłoszenia propozycji spotkania w celu Wyceny), jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza lub zamknięcia okna formularza lub strony Serwisu, a świadczone są na zasadach wskazanych w pkt. V.

 8. Usługodawca może organizować i prowadzić różnego rodzaju konkursy, akcje promocyjne czy programy lojalnościowe, których warunki każdorazowo zostaną określone w odrębnych regulaminach i wskazane w na stronach Serwisu.

 9. Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 10. W przypadku Usług polegających wyłącznie na prezentacji informacji oraz innych treści, w celu odstąpienia od Umowy wystarczy, że Użytkownik zamknie stronę Serwisu.

V.  WSTĘPNA WYCENA I WYCENA

 1. Celem Serwisu internetowego jest ułatwienie sprzedaży pojazdu każdemu zainteresowanemu Użytkownikowi, w zakresie i formach wskazanych w Serwisie.

 2. Użytkownik za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu może:

  1. skorzystać z Formularza Wstępnej wyceny,

  2. zgłosić chęć umówienia się na spotkanie w ramach, którego dokonana zostanie Wycena jego pojazdu.

 3. Wstępna wycena jest poglądową oraz przykładową symulacją potencjalnej wartości pojazdu o parametrach lub cechach podanych przez Użytkownika.

 4. W celu otrzymania Wstępnej wyceny Użytkownik uzupełnia pola Formularza Wstępnej wyceny oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swój adres e-mail.

 5. Na podany przez Użytkownika, w formularzu o którym mowa w ppkt. 4 powyżej adres e-mail, Usługodawca prześle wiadomość zawierającą Wstępną wycenę. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, jak również przekazana Użytkownikowi wstępna wycena ma charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy, nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani jakiegokolwiek zobowiązania Usługodawcy.

 6. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu umówienie się z Usługodawcą w prowadzonych przez niego lub podmioty z nim współpracujące punktach, w celu oględzin i Wyceny pojazdu Użytkownika.

 7. W celu umówienia spotkania, Użytkownik wypełnia formularz dostępny na stronie Serwisu lub kontaktuje się z Usługodawcą telefoniczne bądź e-mailowo, na podane w pkt. I dane Usługodawcy.

 8. Usługodawca ustala z Użytkownikiem indywidualnie termin i godzinę Wyceny, o której mowa powyżej.

 9. Usługodawca w czasie Wyceny dokonuje sprawdzenia fizycznego i technicznego stanu pojazdu, jak również jego stanu prawnego, wykonuje jego fotografie czy opis, oraz stosownie do potrzeby dokonuje innych czynności uzgodnionych indywidualnie z Użytkownikiem. Następnie Usługodawca w sposób uzgodniony z Użytkownikiem, w tym w szczególności ustnie podczas Wyceny lub w późniejszym czasie telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przekazuje Użytkownikowi ustaloną podczas Wyceny szacowaną wartość pojazdu, który był przedmiotem tej Wyceny (dalej jako ,,Szacowana Wartość”).

 10. Użytkownik biorący udział w Wycenie, wyraża zgodę na dokonanie fotografii oraz opisu jego pojazdu w celu zamieszczenia w ramach serwisów internetowych prowadzonych przez Usługodawcę.  

 11. Celem działań Usługodawcy wskazanych w ppkt. 10 powyżej, jest ułatwienie Użytkownikowi sprzedaży pojazdu. W tym celu Usługodawca dokłada wszelkich starań, zgodnie z posiadanym przez niego doświadczeniem oraz wiedzą, jednak nie oznacza to udzielenia Użytkownikowi gwarancji faktycznej sprzedaży pojazdu lub sprzedaży pojazdu po oczekiwanej przez Użytkownika cenie.

 12. W przypadku gdy Usługodawca zainteresowany jest zakupem pojazdu Użytkownika, który był poddawany Wycenie, o której mowa w ppkt. powyżej, skontaktuje się z Użytkownikiem e-mailowo lub telefonicznie, na podane przez niego w czasie Wyceny adres e-mail lub numer telefonu.

 13. Warunki sprzedaży pojazdu, w tym w szczególności cena sprzedaży pojazdu, ustalane są indywidualnie między Użytkownikiem a Usługodawcą i nie są elementem Wyceny, Serwisu, ani żadnej jego Usługi. W tym celu Użytkownik może w szczególności być poproszony o spotkanie z Usługodawcą lub jego upoważnionym przedstawicielem, przedstawienie stosownych dokumentów (w tym w szczególności karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego i innych wskazanych przez Usługodawcę) oraz poddanie pojazdu przeglądowi technicznemu lub innemu sprawdzeniu.

 14. W przypadku uzgodnienia warunków sprzedaży pojazdu Użytkownik podpisuje z Usługodawcą umowę sprzedaży, na warunkach indywidualnie uzgodnionych między stronami. Umowa sprzedaży pojazdu, jak również elementy jej treści oraz proces jej zawierania i negocjowania nie jest elementem Serwisu oraz nie jest realizowana drogą elektroniczną.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu.

 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz innych Użytkowników.

VII.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: "AnyCars" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: pomoc@anycars.pl.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

 5. Użytkownik, będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,

  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.

 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcą.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.

 7. Konsumenci nie akceptujący zmian w Regulaminie proszeni są o zaprzestanie korzystania z Serwisu.

 8. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.